Bichermaart de 19. & 20.11.2022 vu 14 bis 18 Auer

20/10/2022

BICHERMAART de 19. & 20.11.2022 vu 14h00 bis 18h00 Auer am Regionalen Déierenasyl zu Diddeleng, 45 rue de la Forêt

Well op onsem Hierschtfest d‘Bicher dëst Joer e bëssen ze kuerz komm sinn, maache mir elo de 19. an 20. November en exklusive BICHERMAART mat Kaffi a Kuch 

--> Vill Bicher zu villen Themen

--> Kaffi & Kuch

--> Den Asyl ass trotz Chantiersaarbechten zu Fouss ze erreechen 

--> Parkméiglechkeeten am Parc Le'h an Niewestroossen 

Den Erléiss ass integral fir ons verloosse Muppen a Kazen